Terug naar Nieuws
09 november 2023
Nieuwe loontabellen per 1 januari 2024

De loontabellen in de cao Groothandel in Groenten en Fruit per 1 januari 2024 zijn herzien. Eerder informeerden wij u over het feit dat door de indexatie van het Wettelijk Minimumloon (WML) van 3,75% per 1 januari 2024, het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder uitkomt op € 13,27 bruto per uur. Dit is € 0,20 lager dan het uurloon in functiegroep A, trede 21 jaar en ouder. Dat bedraagt per 1 januari 2024, € 13,07 bruto per uur. Het is wettelijk niet toegestaan om onder het minimumuurloon te belonen. De loontabel is daarom aangepast op dit punt.

Nieuwe loontabellen per 1 januari 2024

Wettelijk minimumuurloon - andere rekenmethodiek

Zoals in het nieuwsbericht destijds geschetst, waren we genoodzaakt om de gehele loontabel door te rekenen. Per 1 januari 2024 wordt immers het wettelijk minimumuurloon geïntroduceerd. Hierin wordt het uurloon leidend voor de doorberekening naar de andere periodieken (week-, 4- weken en maand). Daar waar doorgaans, zoals ook in onze loontabel, het maandsalaris leidend is.

Tevens is de methodiek van doorrekening anders bij het wettelijk minimumuurloon. Bij de doorrekening van het wettelijk minimumuurloon naar andere periodieken (week-, maand-/ 4-wekenperiodes) wordt nu uitgegaan van het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar. Je moet dus voor elk kalenderjaar opnieuw het aantal werkbare dagen vaststellen en die vermenigvuldigen met het aantal arbeidsuren per dag. Hiermee kom je op het totaal aantal werkbare uren per jaar. Het aantal werkbare dagen (en -uren) kunnen per kalenderjaar fluctueren. Soms telt een jaar 260 werkbare dagen, soms 261 dagen en, zoals in 2024, een schrikkeljaar, 262 dagen. Dit kan ervoor zorgen dat, ondanks dat het uurloon boven het wettelijk minimumuurloon uitkomt, je toch op week-, 4-weken- en maandbasis onder het wettelijk minimum uitkomt.

Een voorbeeld t.a.v. de berekening van het maandsalaris o.b.v. de methodiek van het minimumuurloon:

  • Aantal werkbare dagen in 2024 (ma, di, wo, do, vr): 262
  • Aantal arbeidsuren per werkdag: 38/ 5 = 7,6 uur
  • Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 7,6 = 1991,2
  • Wettelijk minimumuurloon: € 13,27
  • Vast bedrag per maand = (1991,2 / 12) * € 13,27 = € 2.201,94

Aanpassing functiegroep A, trede 20 jaar en 0 ervaringsjaren

De loontabel per 1 januari 2024 is dus doorgerekend op basis van 262 werkbare dagen. Hieruit blijkt dat functiegroep A, trede 20 jaar en 0 ervaringsjaren, ook onder het wettelijk minimum uitkomt. Het uurloon is weliswaar € 10,69, en daarmee € 0,07 hoger dan het wettelijk minimumuurloon, echter doordat wordt uitgegaan van het totaal aantal werkbare dagen/ - uren per jaar, komen de vaste bedragen per week, 4-weken en per maand, bij de standaard rekenmethodiek (waarin het maandsalaris als basis wordt gehanteerd) onder het wettelijk minimum voor 2024 uit.

We zijn dan ook genoodzaakt geweest om de week-, maand- en 4 wekensalarissen op dit punt in de loontabel aan te passen en te verhogen. Het uurloon kon echter ongewijzigd blijven.

Nb:
Daar waar we in de loontabel onder het wettelijk minimum uitkwamen op basis van de methodiek van het minimum uurloon, hebben we de methodiek van het wettelijk minimum uurloon toegepast. Voor de overige salarissen van de loontabel hanteren we nog steeds de standaard rekenmethodiek.

4-weken salaris - 13 betaalperiodes

De gewijzigde 4-weken salarissen, o.b.v. het wettelijk minimumuurloon, zijn zodanig berekend dat de 13 betaalperiodes per jaar in 2024 gehanteerd kunnen blijven worden. Het bedrag ligt daarom iets hoger, omdat er anders overgegaan moest worden naar 13,2 betaalperiodes, gezien het feit dat er sprake is van een schrikkeljaar.

Loonschaal Participatiewet

De loonschaal Participatiewet is ook aangepast naar aanleiding van de wijziging van het Wettelijk Minimumloon.

Meer informatie

Voor nadere informatie over het Wettelijk Minimumuurloon verwijzen wij u graag naar het Kennisdocument van de Rijksoverheid.

Bedragen Wettelijk Minimumloon 2024

Bekijk hier de volledige loontabellen.

Lid worden?

Word lid via de onderstaande link
Klik hier om lid te wordenLid worden