GroentenFruit Huis

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden GroentenFruit Huis portaal

Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder (de medewerkers van de) leden gebruik kunnen maken van het Portaal van GroentenFruit Huis. Wij adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen wanneer u gebruik maakt van het Portaal van GroentenFruit Huis. 

Artikel 1 - Definities

 Gebruiker

de natuurlijke persoon die, namens een Lid, gebruik maakt van het Portaal

 Gebruikersaccount

het account dat moet worden aangemaakt om toegang te krijgen tot het Portaal

 Gebruiksvoorwaarden

deze gebruiksvoorwaarden van GroentenFruit Huis

 GroentenFruit Huis

Vereniging GroentenFruit Huis, statutair gevestigd aan de Louis Pasteurlaan 6, Zoetermeer

 Intellectuele Eigendomsrechten

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties

 Lid

organisatie die een Lidmaatschap is aangegaan

 Lidmaatschap

het lidmaatschap van GroentenFruit Huis

 Portaal

het portaal dat Leden toegang geeft tot het alleen voor Leden toegankelijke gedeelte op de Website

 Website

de website groetenfruithuis.nl en alle onderliggende pagina's alsmede het Portaal

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1     Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik dat een Lid, via de Gebruiker, van het Portaal maakt. GroentenFruit Huis zal zich naar beste kunnen inspannen toegang tot het Portaal met zorg uit te voeren.

2.2     Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. GroentenFruit Huis zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.  

Artikel 3 - Registratie Gebruikersaccount

3.1     Gebruikersaccounts worden uitsluitend verstrekt door GroentenFruit Huis. Dit gebeurt door het goedkeuren van Gebruikersaccount-aanvragen en/of door het initieel verstrekken van een Gebruikersaccount aan ondernemingen in de voedingstuinbouw. Alleen Leden komen voor een Gebruikersaccount in aanmerking.

3.2     Een Gebruikersaccount verleent veilige en persoonlijke toegang tot het Portaal. Het is derhalve niet toegestaan gegevens ten behoeve van authentificatie en toegang tot het Portaal aan andere personen of derden ter beschikking te stellen. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

3.3     Het lid verklaart dat de Gebruiker die het Portaal gebruikt daartoe gerechtigd is en het Lid is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door die Gebruiker van het Portaal wordt gemaakt.

3.4     Het is niet toegestaan het Portaal te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving. Hieronder valt ook het aanmaken van Gebruikersaccounts onder andermans naam of zich op andere wijze voor te doen als een ander of als de beheerder van het Portaal.

3.5     De toegang tot het Portaal is alleen bedoeld voor eigen raadpleging en toegang via normaal browser-bezoek. Het is dan ook niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.

3.6     Het Lid verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van het Portaal niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

3.5     Het is het Lid niet toegestaan om zonder toestemming van GroentenFruit Huis de informatie in het Portaal te gebruiken voor (commerciële) doeleinden buiten eigen gebruik.

3.6     In het kader van het Gebruikersaccount krijgt het Lid de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Het Lid is dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via het gebruikersnaam en het wachtwoord van het Portaal wordt gemaakt.

3.7     GroentenFruit Huis mag er vanuit gaan dat de Gebruiker die inlogt ook daadwerkelijk gerechtigd is om namens het Lid waaraan de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie toebehoren, toegang te verkrijgen tot het Portaal. Zodra het Lid weet of reden heeft te vermoeden dat zijn wachtwoord en/of gebruikersnaam in handen zijn gekomen van onbevoegden dient het Lid GroentenFruit Huis daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van het Lid om onverwijld doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

3.8     Indien een Gebruiker niet langer bij het Lid werkzaam is dan wel binnen de organisatie van het Lid een andere functie gaat vervullen waarbij toegang tot het portaal niet langer vereist is, dient het Lid dit direct aan GroentenFruit Huis mede te delen.

3.9     Indien GroentenFruit Huis constateert dat de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden worden overtreden, dan mag GroentenFruit Huis zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.   

Artikel 4 - Privacy

Bij het aanmaken van het Gebruikersaccount worden door het Lid persoonsgegevens van Gebruikers aan GroentenFruit Huis verstrekt. Verder verzamelt GroentenFruit Huis gedurende het gebruik van het Portaal persoonsgegevens over de Gebruiker. De wijze waarop GroentenFruit Huis persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden zij dit doet, staat vermeld in het Privacy Statement van GroentenFruit Huis, dat hier geraadpleegd kan worden.  

Artikel 5 - Beheer van het Portaal

5.1     De verantwoordelijkheid voor het beheer van het Portaal ligt bij GroentenFruit Huis. GroentenFruit Huis spant zich in het Portaal beschikbaar te stellen zonder fouten. Dit kan GroentenFruit Huis echter niet garanderen. Het Portaal wordt "as is" aangeboden.

5.2     GroentenFruit Huis is gerechtigd het Portaal tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud, de aanpassing en/of de verbetering daarvan. GroentenFruit Huis is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure voor het Portaal en de eronder vallende applicaties.   

Artikel 6 - Beperking aansprakelijkheid

6.1     De informatie op het Portaal wordt door GroentenFruit Huis met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

6.2     De aansprakelijkheid van GroentenFruit Huis voor directe en/of indirecte schade ontstaan wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is uitgesloten voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan.

6.3     De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GroentenFruit Huis of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

6.4     Niettegenstaande artikel 6.2, sluit GroentenFruit Huis specifiek aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan als gevolg van:

  • het gebruik van het Portaal en/of de informatie die via het Portaal is verkregen;
  • door het niet beschikbaar zijn van het Portaal of andere technische storingen;
  • door hetgeen onder het “Beheer van het Portaal” is weergegeven;
  • enig ander gebruiken van het Portaal.

6.5     Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie. GroentenFruit Huis heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.

6.6     GroentenFruit Huis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik dat het Lid, via de Gebruiker, van het Portaal maakt. Indien een Lid informatie zoals vermeld op het Portaal gebruikt binnen haar onderneming en/of op basis van deze informatie beslissingen neemt binnen haar organisatie en als gevolg daarvan op enigerlei wijze zelf schade lijdt of een claim van derde partijen ontvangt, accepteert GroentenFruit Huis hiervoor geen aansprakelijk.   

Artikel 7 - Duur en beëindiging

7.1     De overeenkomst tot gebruik van het Portaal wordt aangegaan voor de duur van het Lidmaatschap. Indien het Lidmaatschap eindigt, eindigt ook van rechtswege het recht om van het Portaal gebruik te maken.

7.2     Een Lid kan de overeenkomst tot gebruik van het Portaal op elk moment beëindigen door zijn Gebruikersaccount op te zeggen en elk gebruik van het Portaal te staken.

7.3     Direct na opzegging van het GebruikersAccount zal GroentenFruit Huis de toegang tot het   Portaal blokkeren.

7.4     GroentenFruit Huis het recht het Gebruikersaccount (tijdelijk) te blokkeren of te ontbinden indien een Lid of en/of een Gebruiker op enigerlei wijze in strijd handelen met de voorwaarden uit deze Gebruiksvoorwaarden of met de wet.

7.5     GroentenFruit Huis is gerechtigd het beschikbaar stellen en/of het toegang bieden tot het Portaal geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij het aanbieden van het Portaal derden in te schakelen.  

Artikel 8 - Intellectuele Eigendomsrechten

8.1     Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Portaal, berusten uitsluitend bij GroentenFruit Huis of diens licentiegevers. Het is het Lid niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende Intellectuele Eigendomsrechten uit het Portaal, bestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.2     GroentenFruit Huis kan technische voorzieningen aan (laten) brengen ter bescherming van het Portaal, bestanden of materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van de licentie. Het is het Lid niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8.3     Het is het Lid niet toegestaan om wijzigingen of toevoegingen aan te (laten) brengen of derden onderhoud of reparaties uit te laten voeren aan het Portaal, bestanden of materialen die door GroentenFruit Huis geleverd zijn.

8.4     De gepubliceerde informatie op het Portaal valt onder het auteurs- en databankenrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming door GroentenFruit Huis niet toegestaan.  

Artikel 9 - Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

GroentenFruit Huis behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen. In geval van een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden stellen wij het Lid ervan op de hoogte. Het Lid zal dan de nieuwe Gebruiksvoorwaarden na het inloggen moeten aanvaarden. Als de Gebruiksvoorwaarden ingrijpend worden gewijzigd, meldt GroentenFruit Huis dit op het Portaal.  

Artikel 10 - Overig

9.1     De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

9.2     Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze Gebruiksvoorwaarden bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 11 - Vragen en/of opmerkingen

Bij vragen en/of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kan contact opgenomen worden met de supportdesk via het e-mailadres info@groentenfruithuis.nl