Aansprakelijkheid

GroentenFruit Huis heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. GroentenFruit Huis is, behoudens opzet of grove schuld van het GroentenFruit Huis, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. GroentenFruit Huis is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Geldigheid van de informatie

Aan informatie welke in enige vorm op deze website wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend. Europese wetgeving wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU dat te raadplegen is op de website eur-lex.europa.eu. Nationale wetgeving is gepubliceerd in de Staatscourant en te raadplegen op de website wetten.overheid.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij GroentenFruit Huis of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van GroentenFruit Huis is het u niet toegestaan om de inhoud van de website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden

De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft GroentenFruit Huis geen zeggenschap. GroentenFruit Huis accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.