GroentenFruit Huis

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Op grond van de Arbo wetgeving is iedere werkgever verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin worden de risico’s in kaart gebracht waaraan werknemers worden blootgesteld tijdens het werk. In een plan van aanpak worden de maatregelen vastgelegd om de gesignaleerde knelpunten op te heffen of te verminderen. De RI&E is een middel om te komen tot gezonde en veilige werkomstandigheden, waardoor de kans op bedrijfsongevallen en beroepsziekten verminderd wordt. Door toepassing van de RI&E GF-Groothandel wordt aan deze wettelijke eisen voldaan, mits u de ingevulde branche RI&E laat toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst.

In het verleden hebben gerichte controles van de toenmalige Arbeidsinspectie plaatsgevonden in de sector naar arbeidsbelasting, algemene veiligheid en chemische veiligheid. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan bij een controle vragen naar de RI&E.

  • Voor meer algemene informatie over de RI&E, wet- en regelgeving en hoe een RI&E uit te voeren, raadpleeg de website van Steunpunt RI&E.
  • Het Steunpunt RI&E stimuleert het ontwikkelen en implementeren van branche RI&E-instrumenten en het vergroten van de bekendheid over de RI&E en de instrumenten.
  • In dit kader hebben ze ook een serie podcasts opgenomen die u terug kunt luisteren.  

Digitaal beschikbaar  

In opdracht van o.a. GroentenFruit Huis heeft het GF-Groothandelsfonds een actuele branche RI&E ontwikkeld.

Om gebruik te kunnen maken van de RI&E GF heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen via http://www.humatix.nl/rie/start/agf/aanvragen.html. Met deze gegevens kunt u de RI&E GF starten op www.humatix.nl/rie/start/agf

Bedrijven die zijn aangesloten bij het GF Groothandelsfonds kunnen gratis gebruikmaken van de branche RI&E. Bedrijven die niet vallen onder de verplichte werkingssfeer van het GF-Groothandelsfonds betalen € 250,- 

Wat zijn de voordelen van de branche RI&E GF-Groothandel? 

De digitale branche RI&E GF Groothandel is tot stand gekomen in overleg tussen de verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche, te weten GroentenFruit Huis, CNV Vakmensen, FNV en RMU. De RI&E heeft een plekje gekregen in de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit (artikel 31). Tot 24 januari 2020 was de branche RI&E erkend door het Steunpunt RIE. Bedrijven met 25 werknemers of minder, die vóór 24 januari 2020 de branche RI&E ingevuld en afgerond hebben zijn niet verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of een Arbodienst. Bedrijven met 25 of meer werknemers, én bedrijven die de branche RI&E afgerond hebben ná 24 januari 2020 zijn wel verplicht de RI&E te laten toetsen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact met ons opnemen, of kijk op www.rie.nl. Wij streven ernaar in het najaar van 2021 een volledig vernieuwde versie van de branche RI&E, met erkenning van het Steunpunt RIE, online te zetten.

De branche RI&E GF richt zich zowel op grote als kleine bedrijven en kan zowel op bedrijfsniveau als, bij grotere bedrijven, op vestigings- en/of afdelingsniveau worden toegepast. Doordat de RI&E GF een internetapplicatie is hoeft er geen software te worden geïnstalleerd en beschikken werkgevers over de laatste versie van het instrument. Een internetverbinding en een e-mailadres is het enige wat nodig is.