GroentenFruit Huis

Pensioen

Het bestuur van bpf. AVH heeft op 24 december jl. laten weten dat de transitie naar PGB, per 1 januari 2021, definitief is.

Het Verantwoordingsorgaan was wederom naar de Ondernemingskamer gestapt over het besluit van het bestuur van AVH om de transitie door te zetten. Inmiddels is bekend dat de Ondernemingskamer het bestuur op alle punten in het gelijk heeft gesteld. Er zijn dus geen blokkades meer voor de transitie te verwachten.

Het bestuur en de cao-commissie zijn blij dat aan de periode van onzekerheid en wisselende informatie naar de deelnemers, een eind is gekomen. Uit recente berekeningen van het pensioenfonds, waarin ook de scenario's als gevolg van het pensioenakkoord zijn meegenomen, is gebleken dat de transitie voor alle deelnemers op de langere termijn gunstiger uitpakt dan het apart blijven als zelfstandig fonds. De teruggang in pensioen door de collectieve waardeoverdracht is helaas nodig, maar wordt uitgesmeerd over 10 jaar waardoor het jaarlijkse effect in veel gevallen door goede beleggingsresultaten kan worden gecompenseerd (actieve deelnemers) en door groei van de AOW-uitkering bij gepensioneerden.

De brieven van AVH zouden deze week ontvangen moet worden door alle werkgevers en deelnemers. PGB heeft inmiddels haar communicatie opgestart en hun website is gelanceerd.

Alle deelnemers, werkgevers, slapers en gepensioneerden worden ook nog individueel door PGB benaderd.

GroentenFruit Huis zet zich in op goede communicatie om het vertrouwen in de pensioenregeling te verbeteren. Zijn er vanuit de kant van werkgever of vanuit werknemers vragen, speel deze dan direct naar ons door. Dan kunnen we de communicatie verder versterken.

Pensioenregeling PGB 2021

De sociale partners hebben inmiddels ook afspraken gemaakt over de pensioenregeling bij PGB voor 2021, waarbij de volgende parameters en premies zullen gelden:

 • Maximum pensioengevend jaarsalaris € 38.693
 • Franchise € 16.474
 • Maximum pensioengrondslag / premiegrondslag € 22.219
 • Pensioenopbouw 1,77%
 • Pensioenpremie 26,75%            

Om de huidige pensioenregeling over te zetten en de pensioenopbouw van 1,77% te kunnen handhaven, is er sprake van een premiestijging van 24,6% naar 26,75%.

Op grond van het PGB-pensioenreglement zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

 • Er vindt geen jaarlijkse, automatische indexatie meer plaats van het pensioengevend salaris en de franchise. De jaarlijkse vaststelling van de franchise wordt een standaard onderwerp van overleg tussen sociale partners.
 • De toetredingsleeftijd van 21 jaar is per 1 januari 2021 komen te vervallen. Afdracht van de pensioenpremie en de inhouding op het bruto salaris vindt nu plaats bij alle werknemers zolang de werknemer op grond van de verplichtstellingsbeschikking deelnemer is aan Pensioenfonds PGB.
 • Partner-/ nabestaandenpensioen wijzigt. Bij overlijden van een deelnemer wordt aan de partner, boven het opgebouwde partnerpensioen, een partnerpensioen toegekend van maximaal 70% van het reglementaire ouderdomspensioen dat vanaf 1 januari 2021, of latere deelname, tot en met de overlijdensdatum is opgebouwd plus 70% van het ouderdomspensioen dat vanaf de overlijdensdatum tot aan de pensioendatum zou zijn verworven. Bij overlijden van een gewezen deelnemer of gepensioneerde wordt aan de partner het opgebouwde partnerpensioen toegekend.

Uitwerking cao-afspraak - wijziging verdeling pensioenpremie

In de cao van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020 was de afspraak gemaakt dat werkgevers, bij transitie naar PGB, 0,5% van de loonsom jaarlijks zouden inzetten om de pensioenregeling te verbeteren, waarbij een verlaging van de franchise destijds het meest opportuun leek.

Op basis van de huidige cijfers en berekeningen blijkt de impact van deze inbreng van 0,5% van de loonsom op de franchiseverlaging minder groot dan destijds het geval was. Daar komt bij dat de vakorganisaties het belangrijk vonden dat de pensioenopbouw van 1,77% behouden bleef. Een verlaging van de pensioenopbouw om zodoende een premiestijging te voorkomen was hun inziens niet wenselijk. De afspraak is daarom gemaakt dat deze 0,5% van de loonsom nu jaarlijks wordt ingebracht om hiermee de premie(stijging) ten gunste van werknemer te dempen. Op basis van deze afspraak zal de premieverdeling tussen werkgever en werknemer daarom elk jaar opnieuw worden bepaald.

Voor 2021 betekent dit dat de verdeling van de premie van 26,75% in procenten is:

 • 55,7% ten laste van de werkgever (14,9% van de pensioengrondslag)
 • 44,3% ten laste van de werknemer (11,85% van de pensioengrondslag), welke wordt ingehouden op het bruto salaris van de werknemer

Let wel, door de keuze van de vakbonden voor het laten stijgen van de pensioenpremie betekent dit, dat het nettoloon van de werknemer er wat op achteruit gaat. Actueel loon gaat dus over in uitgesteld loon (pensioen). Mogelijk dat door de fiscale maatregelen voor 2021 deze achteruitgang wordt gecompenseerd.

In januari neemt PGB contact op met werkgevers om hen te informeren en te begeleiden met het insturen van de eerste pensioenaangifte.


Transitie naar PGB definitief

24 december 2020

Het bestuur van bpf. AVH heeft laten weten dat de transitie naar PGB, per 1 januari 2021, definitief is. De Nederlandse Bank heeft afgelopen week groen licht gegeven richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie zal voor het einde van het jaar de nieuwe verplichtstelling bij PGB in de Staatscourant publiceren, waarmee de overgang een feit is.

Ondertussen heeft PGB ook haar communicatie klaar staan. Zij zullen kort na de berichtgeving van AVH, alle deelnemers, werkgevers, slapers en gepensioneerden welkom heten door middel van o.a. een welkomstvideo.

Tenslotte, hoewel helaas bij de overgang naar PGB er toch gekort moet worden, zoals in deze brieven wordt gemeld, is het perspectief bij PGB beter dan voortzetting van de pensioenregeling bij Bpf. AVH. PGB is een professionele organisatie, met een sterkere financiële positie, betere service en is (op termijn) ook echt beter voor de pensioen (opbouw). 

Op de website van PGB is inmiddels meer informatie te vinden, waaronder een Q&A.  

Op korte termijn komen we ook met meer informatie over de exacte pensioenregeling bij PGB voor 2021. De sociale partners zijn hierover in gesprek.


Q&A

 1. Wat wordt er van de werkgever verwacht als een transitie door gaat? 
  De werkgever krijgt eind november bericht van PGB welke gegevens moeten worden aangeleverd.
 2. Helaas gebeurd het regelmatig dat facturen die door AGH worden verstuurd, fouten bevatten; daardoor is er minder vertrouwen dat de administratie volledig is; wat is het risico voor een werkgever en een deelnemer als de administratie van AGH niet op orde is en gegevens onjuist over worden gezet naar de nieuwe uitvoerder? 
  Dat is een bekend en vervelend probleem, de bestanden worden zo actueel mogelijk opgeleverd maar, het beste advies wat kan worden gegeven is om de eerste factuur van PGB goed te controleren en noodzakelijke wijzigingen direct door te geven. Overigens wordt door (externe) accountants bekeken of het overzetten van de administratie op de juiste wijze gebeurt en dat daarbij ieders rechten correct overgenomen worden
 3. Het informeren van werknemers loopt nu via de website (en brieven) van bfavh; hebben wij als werkgever nog aanvullende verplichtingen vanuit juridisch oogpunt of vanuit moreel oogpunt?
  Nee, alle deelnemers worden ook vanuit PGB geïnformeerd, maar het kan geen kwaad om als de overgang rond is dit ook aan uw werknemers te melden.
 4. Zijn de nieuwe premie percentages al bekend? Of wat wordt de kijkrichting?
  Er zijn nog geen nieuwe premies bekend, sociale partners buigen zich dezer dagen over dit onderwerp. 
 5. Wordt er een ‘pensioen tegoed’ per deelnemer bepaald ter voorbereiding op de transitie? Welk bestuur (avh of pgb) beslist hoe het pensioen tegoed per werknemer wordt bepaald?
  Het pensioentegoed wordt op basis van de huidige wetgeving bepaald door het bestuur van AVH en vervolgens op basis van de eisen van de wet en van PGB ingekocht. Dat is dus geen individueel pensioentegoed maar een collectief pensioentegoed. Uiteraard worden de aanspraken van deelnemers individueel overgezet
 6. Vindt het afstempelen als gevolg van de overgang naar de nieuwe uitvoerder plaats voordat de individuele tegoeden zijn bepaald of daarna?
  Voor de omvang van de korting is bepalend de stand per 31-12. De overdracht heeft dan plaatsgevonden naar PGB. Vanuit de administratie van PGB wordt dan de korting geeffectueerd. De eerste korting uit de reeks van 10 kortingen (2%, die reeds is aangekondigd) wordt per 31 december 2020 doorgevoerd. Alle overige kortingen worden door PGB doorgevoerd. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat de CWO doorgaat.