GroentenFruit Huis

ORBA onderzoek

Cao-partijen (GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen, RMU) in de sector Groothandel in Groenten en Fruit zijn in 2018 gestart met een ORBA-functiehuis onderzoek. Dit was naar aanleiding van het cao akkoord uit augustus 2017 en staat los van de huidige cao alsook de start van nieuwe cao-onderhandelingen. Op deze pagina leest u meer informatie over het ORBA-onderzoek.


ORBA Functiehuis onderzoek - Publicatie Functiehandboek

november 2020

Met groot genoegen presenteren GroentenFruit Huis, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers, het nieuwe functiehandboek voor de Groothandel in Groenten en Fruit, behorende bij de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. 

In de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik wordt gemaakt van het ORBA®-functiewaarderingssysteem. Dat gebeurt al sinds 2002.

In 2020 is door AWVN, in samenwerking met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, het bestaande functiehandboek geactualiseerd en vernieuwd. Werkgevers en werknemers binnen de sector hebben ook zelf direct bijgedragen aan de hoge kwaliteit van dit nieuwe, geactualiseerde functiehandboek. 

Functies zijn herschreven en nieuwe functies zijn omschreven. In totaal zijn er nu veertig nieuwe/ geactualiseerde functieomschrijvingen opgenomen in het functiehandboek. De omschrijvingen zijn resultaatgericht opgesteld. De toegevoegde waarde van de functies is zo nog beter zichtbaar en herkenbaar. Hierdoor kan makkelijker de relatie worden gelegd met personeelsontwikkeling en beoordeling. Daarnaast zijn Niveau Onderscheidende Kenmerken (NOK-matrices) toegevoegd. Deze geven zicht op ontwikkelstappen binnen bepaalde functies. Ze kunnen worden gebruikt als indelingshulpmiddel.

Wanneer kunt u het handboek gebruiken?

De cao-partijen hebben afgesproken dat het functiehandboek per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Als functies wijzigen en/of opnieuw moeten worden ingedeeld, moet vanaf 1 januari 2021 het nieuwe, geactualiseerde functiehandboek worden gebruikt. 

Het functiehandboek is onderdeel van de cao. Het nieuwe functieraster wordt daarom in de eerstvolgende, nieuwe cao-tekst opgenomen. 


Resultaten werknemersenquête actualisatie ORBA-Functiehandboek

In het kader van het onderzoek naar modernisering van het functiehuis in de cao, is onlangs een werknemersenquête gehouden. Leden van de vakbonden alsook werknemers van geselecteerde bedrijven, die representatief zijn voor de sector, waren uitgenodigd om deel te nemen aan deze enquête. Zij werden in de gelegenheid gesteld om hun eigen, nieuw beschreven, functieomschrijving te beoordelen. Komt de functieomschrijving overeen met hetgeen zij daadwerkelijk dagelijks doen? Dat is de vraag die wij aan hen hebben voorgelegd.

Heel graag delen de cao-partners de resultaten van deze enquête met u.

Download hier de folder
Afrondende fase

Het onderzoek naar modernisering van het functiehuis in de cao zit momenteel inhoudelijk gezien in de afrondende fase.

De 37 nieuwe functieprofielen die zijn ontwikkeld, zijn in september 2019 besproken met werkgevers in de sector. De belangrijkste uitkomst is dat de functieprofielen herkenbaar en bruikbaar zijn voor de branche. De afgelopen tijd is, naar aanleiding van deze workshops, een aantal functieomschrijvingen specifieker gemaakt. Daarnaast wordt een aantal aanvullende functies ontwikkeld. In het handboek wordt aandacht besteed aan toepassing van het handboek en het indelen van het werk van werknemers.

Enquête

In deze afrondende fase worden leden van de vakbonden alsook werknemers van geselecteerde bedrijven, die representatief zijn voor de sector, nog geraadpleegd middels een online enquête die voor de zomer wordt uitgezet. Werknemers ontvangen voorafgaand aan deze enquête voorlichting over het project, de status hiervan en de mogelijkheid om inspraak te hebben via de betreffende enquête.


Meer informatie

Meer informatie, over o.a. de planning en de garantieregeling, leest u in deze brochure.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


Folder: ORBA-onderzoek in afrondende fase
Folder: ORBA-onderzoek in afrondende faseVoortgang onderzoek modernisering functiehuis

De modernisering van het ORBA-functiehuis is in volle gang. Hierbij informeren wij u over de voortgang.

In de afgelopen periode zijn er 37 nieuwe functieomschrijvingen gemaakt. Bijvoorbeeld voor rijper, teamleider productie, communicatieadviseur en keurmeester. Binnenkort willen we deze nieuwe omschrijvingen met u bespreken in workshops (zie pagina 2). De data hiervan treft u hieronder aan. Werknemers worden in het najaar per mail en indien mogelijk ook via bijeenkomsten om input gevraagd. Daarna worden de functieomschrijvingen definitief gemaakt. De functies moeten dan nog gewaardeerd worden en het nieuwe handboek wordt ontwikkeld. Daarna vindt de laatste fase plaats: de implementatie.

Meer informatie leest u in deze bijlage: ORBA Onderzoek: Voortgang onderzoek modernisering functiehuis

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 


Waarom vindt dit onderzoek plaats?

Het huidige ORBA functieraster in de cao en bijbehorend handboek met daarin o.a. de functieomschrijvingen zijn verouderd. Met behulp van het handboek kunnen werknemers worden ingedeeld in het functiehuis en het loongebouw. De huidige referentiefuncties- en omschrijvingen zijn echter niet meer herkenbaar en sluiten niet goed aan bij de huidige praktijk. Ook ontbreekt er naar verwachting een aantal functies. Dit maakt dat het indelen van medewerkers lastig is geworden.

Het laatste grote onderhoud vond plaats in 2002. In 2008 is er een aantal functies toegevoegd. In de tussentijd is de sector sterk veranderd en de werkzaamheden van de mensen in de bedrijven dus ook. De laatste jaren zijn er met name ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en ketenintegratie geweest. Cao-partijen streven ernaar dat er na het onderzoek een instrument beschikbaar is waarmee de bedrijven weer op een eenduidige manier werknemers kunnen indelen in het functieraster.

De resultaten van het onderzoek zullen er niet toe leiden dat werknemers er op achteruit gaan in financieel opzicht.