GroentenFruit Huis

Leden GroentenFruit Huis: groen licht gezamenlijke aanpak fruitsector, maar hoe?

Geplaatst op 17 maart 2017

Er is duidelijk draagvlak voor een sectorale tafel waar strategisch overleg wordt gevoerd op het gebied van fruit. De manier waarop dit moet worden ingevuld is minder helder, zo bleek gisteren tijdens de drukbezochte GroentenFruit Huis ledenavond Fruit in Tiel. Kennisoverdracht, discussie en netwerken waren de ingrediënten voor een succesvolle avond.

Jan Timmermans, voorzitter van het Comité Fruit verzorgde de aftrap. “Binnen GroentenFruit Huis worden Comités steeds belangrijker als adviesorgaan richting het bestuur. Als Comité hebben we ons als doel gesteld om te professionaliseren. In de fruithandel horen we vaak: we hebben geen club nodig, kunnen het zelf wel. Maar toch zijn er zaken die we gezamenlijk moeten oppakken. Denk aan de sancties van Rusland of Milieukeur. Daarom hebben we Frank Engelbart van Rijnconsult de opdracht gegeven onderzoek te verrichten onder fruitbedrijven om te kijken op welke punten draagvlak is om gezamenlijk te opereren.”  

Ogen en oren voor bestuur 

Voordat Frank Engelbart hierover aan het woord kwam, lichtte Richard Schouten, directeur GroentenFruit Huis, kort toe wat zijn verantwoordelijkheden zijn binnen GroentenFruit Huis en hoe er wordt samengewerkt met andere organisaties op het gebied van onder andere lobby. Hij refereerde daarbij nog even aan de actie op het Plein in Den Haag. Samen met NFO is fruit uitgedeeld op het Plein in Den Haag aan passanten en politici om aandacht te vragen voor de lastige situatie vanwege de sancties van Rusland. Schouten schetste de ontwikkelingen en het ontstaan van GroentenFruit. Hij ging nog even in op het verschil tussen Comités en Business Councils. “De Comités zijn op productgroep niveau, Business Councils adviseren directie en medewerkers. De Comités zijn de ogen en de oren voor bestuur en medewerkers van GroentenFruit Huis en ook de mond om verder te communiceren richting de achterban.” Het Comité Fruit vertegenwoordigt nu zowel telersorganisaties als handelspartijen. We zijn dus voor de keten Fruit aan de slag.

Voorspellende waarden 

Wilco van de Berg nam het onderdeel kennisoverdracht voor zijn rekening. Aan de hand van de marktcijfers die GroentenFruit Huis inkoopt ging hij onder ander in op de verschillen in de fruitconsumptie nu, vergeleken met tien jaar geleden. De afgelopen zeven jaar zijn Nederlandse huishoudens tien procent minder fruit gaan kopen, maar hebben wel vijf procent meer uitgegeven. Dit is te verklaren door onder andere de toegenomen populariteit van bijvoorbeeld blauwe bes. Met name huishoudens met kinderen zijn minder fruit gaan kopen. “Binnen het Thema Markt & Statistiek geven we inzicht in marktontwikkelingen op belangrijker afzetmarkten met waar mogelijk voorspellende waarden. De leden beslissen welke marktinformatie wordt aangekocht door GroentenFruit Huis. GroentenFruit Huis financiert daarnaast de exportstatistiek. Specifiek voor fruit worden de oogstramingen verzameld en wordt informatie van Eurostat en Comtrade geraadpleegd.” Voor leden van GroentenFruit Huis is de marktinformatie terug te vinden op het ledendeel van de website van GroentenFruit Huis.

Buitenwereld  

“Samenwerken lukt het best in je eentje”, stelde Frank Engelbart. Hij is specialist in samenwerkingstrajecten op sectorniveau, ketenniveau of regioniveau altijd in de agrarische sector. Van  het Comité Fruit kreeg hij de opdracht onderzoek te doen naar:  de taken – het team en de voorzitter, van een toekomstgericht Comité Fruit. Hij hield daarvoor interviews met ongeveer twintig partijen, leden en niet-leden, brede vertegenwoordiging en toonde gisteravond zijn bevindingen.  “Vijftig procent van je succes wordt bepaald door de buitenwereld. Als ondernemer ben je bezig met je kosten en opbrengsten. Als je afnemers het niet goed doen, heb je daar zelf last van. Hetzelfde geldt op landelijk niveau.”

Tienduizend euro verdelen 

Aan de hand van de interviews concludeerde Engelbart dat de fruitbedrijven er wel wat in zien om generieke promotie en het openen van nieuwe markten gezamenlijk op te pakken. Misschien zouden ze willen samenwerken aan kwaliteit en certificering, innovatie-onderzoek en marktinformatie en wat ze niet samen willen oppakken is productiebehoud. Voor iedere aanwezige viel er aan het eind  van de avond € 10.000,- te verdelen. Zij mochten kiezen op welke onderdelen ze hun geld wilden inzetten door geld in een gelabeld bakje te doen. Belangrijk was ook de conclusie dat het Comité Fruit actief moet zijn voor Nederlands hardfruit en zachtfruit en verbreding van de doelgroep met alle partijen die actief zijn in de afzet van Nederlands fruit De discussie werd gevoerd met behulp van een aantal stellingen en rode en groene kaarten. Over één punt was iedereen het snel eens: het is belangrijk dat het Comité Fruit een plek is voor strategisch overleg voor de fruitsector. Alle groene kaarten gingen in de lucht. De stelling om daar in te investeren leverede meer discussie op: betalen ja, maar alleen als duidelijk is waar het geld aan wordt besteed. Al met al ontstond er een levendige discussie en voldoende stof tot nadenken voor een vervolg. Met het advies van de leden van GroentenFruit Huis zal de directie en het bestuur van het  Comité Fruit komen tot besluitvorming en vervolgstappen.