GroentenFruit Huis

Werkgevers brengen een hoopvol en evenwichtig eindbod uit aan vakbonden

Geplaatst op 17 oktober 2019

Op 15 oktober 2019 heeft de cao-commissie van GroentenFruit Huis na negen onderhandelingsrondes een eindbod uitgebracht aan vakbonden voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. Werkgevers gaan er vanuit dat dit op korte termijn leidt tot een definitief akkoord met vakbonden FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers en dat hiermee de onderhandelingen tot een einde zijn gebracht. Werkgevers menen met dit eindbod een marktconform en evenwichtig pakket van cao afspraken te hebben neergelegd dat tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de bedrijven en de medewerkers.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020 en bevat een loonsverhoging van 3% op 1 november 2019, een eenmalige uitkering van EUR 300,- (naar rato voor parttimers) op 1 november 2019 en 0,5% op 1 april 2020. Voor bovenschaligen (medewerkers die niet zijn ingedeeld in A tot en met I) geldt zoals gebruikelijk dat ze recht hebben op een structurele verhoging van minimaal de helft van de procentuele verhoging. Ook is er een verbetering van de pensioenregeling opgenomen. Dit betreft een verlaging van de franchise en de hiermee is 0,5% van de initiële loonstijging gereserveerd.

In het eindbod is daarnaast een afwijking van de Wet Arbeidsmarkt in Balans opgenomen. De termijn voor het oproepen van oproepkrachten zal gedurende de resterende looptijd van de cao worden verkort tot 24 uur, in plaats van de voorgeschreven vier dagen uit deze nieuwe wet.

De gewenste modernisering van de cao ten aanzien van roosters en werktijden is geen onderdeel van het pakket. Ondanks dat de toekomstbestendigheid van en het draagvlak onder de sector cao hiermee onder druk komen te staan, heeft de cao-commissie er in het belang van zekerheid over de loonontwikkeling in de huidige krappe arbeidsmarkt gemeend onderhavig eindbod uit te moeten brengen.

Vakbonden gaan dit eindbod voorleggen aan hun leden. De uitslag van de stemming wordt rond 7 november a.s. verwacht. Werkgevers zien de uitslag van de stemming met vertrouwen tegemoet. Het staat werkgevers vrij de loonsverhoging van 1 november 2019 en de eenmalige uitkering reeds door te voeren. GroentenFruit Huis plaatst hierbij wel de kanttekening dat de kans desalniettemin kan bestaan dat de cao niet definitief wordt en de loonsverhoging per 1 november 2019 formeel geen doorgang vindt.