GroentenFruit Huis

Voortgang cao-onderhandelingen: groente- en fruitsector is gebaat bij toekomstgerichte cao

Geplaatst op 25 februari 2022

Op 17 februari jl. hebben sociale partners (werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers) een zesde overleg gevoerd over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. Op 31 december 2021 eindigde de laatste cao. Na een verkennende fase waarin is gesproken over de stand van zaken in de sector, de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd alsook de belangrijkste thema's werden gedefinieerd, zoals pensioen, duurzame inzetbaarheid, gezond roosteren en bijzondere aandacht voor de functiegroepen A t/m C, zijn de onderhandelingen inmiddels in volle gang.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers streven er naar om een cao af te sluiten die aansluit bij de behoeften en de actualiteit van de sector. In dit kader hebben werkgevers concrete voorstellen gedaan waarin meer passende en gezondere continue roosters kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Roosters die passen bij de toegenomen vraag van klanten voor een continue levering van producten, maar die zich ook vertalen naar voldoende rustmomenten voor werknemers, voorspelbaarheid van roosters, een goede werk- privébalans en de juiste compensatie voor het werken op inconveniënte uren.

In het kader van duurzame inzetbaarheid is door vakbonden gesproken over de invoering van een RVU-regeling, verlofsparen en een individuele leerrekening ter bevordering van de brede inzetbaarheid van werknemers.

Ouderschapsverlof, (aanvullend) geboorteverlof en de seniorenregeling zijn ook nader besproken om te bezien of aanvullende afspraken hierover gemaakt kunnen worden.

Sociale partners zullen verder nog een gezamenlijke visie formuleren op duurzame inzetbaarheid waarop in de komende jaren kan worden voortgebouwd.

Loonparagraaf

In voorgaande cao's is stapsgewijs al afscheid genomen van enkele jeugdschalen. Sociale partners voeren het gesprek om daarin een volgende stap te zetten door de schaal voor 18-jarigen af te schaffen. Daarnaast wordt er goed gekeken naar de functiegroepen A t/m C. Het is belangrijk in dit kader om de WML-ontwikkelingen, de stappen die zijn aangekondigd in het regeerakkoord, hierbij in ogenschouw te nemen. Daarbij is het ook erg belangrijk dat de salarissen competitief blijven ten opzichte van andere sectoren.

De uiteindelijk af te spreken loonontwikkeling is mede afhankelijk van het totaal resultaat van de onderhandelingen. Met inachtneming van bovenstaande, is vanuit werkgevers dan ook een voorstel gedaan om naast een procentuele loonsverhoging ook een nominale verhoging af te spreken.

De onderhandelingen zijn op dit moment in volle gang, maar verlopen nog altijd zeer constructief en voortvarend.


Lees meer over de cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit op onze website