GroentenFruit Huis

Transitie pensioenfonds Bpf AVH

Geplaatst op 25 november 2019

Rond 27 november 2019 ontvangen medewerkers van leden van GroentenFruit Huis een brief van pensioenfonds Bpf AVH over de toekomst van hun pensioen. Naar aanleiding daarvan stelt GroentenFruit Huis hierbij nadere informatie beschikbaar om de boodschap in de juiste context te plaatsen. 

In de brief wordt aangekondigd dat de pensioenen zullen worden overgebracht naar pensioenfonds PGB en dat de pensioenaanspraken worden verlaagd met ongeveer 10%. Wij kunnen ons voorstellen dat deze boodschap waarschijnlijk hard aan komt.

Achtergrond

Het bestuur van het pensioenfonds Bpf AVH heeft eind 2018 bekend gemaakt dat er een noodzaak is om de pensioenen elders onder te brengen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de dekkingsgraad van het fonds al enige jaren onder de maat is, waardoor de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. Daarnaast zijn de vooruitzichten niet goed en lagen er forse kortingen voor 2021 in het verschiet. Daarbij komt dat de uitvoeringskosten bij AGH relatief hoog zijn en de wettelijke eisen waaraan een fonds en het bestuur moet voldoen steeds strenger worden. Kortom, het bestuur heeft in het belang van de deelnemers haar verantwoordelijkheid genomen en een financieel stabiel fonds als nieuwe uitvoerder voor de opgebouwde aanspraken gezocht, zodat deze aanspraken zo goed mogelijk geborgd kunnen worden. 

Een nieuwe uitvoerder 

In de zoektocht naar een nieuw pensioenfonds kan onderscheid gemaakt worden tussen het onderbrengen van de opgebouwde aanspraken (verantwoordelijkheid bestuur Bpf AVH) en de toekomstige pensioenopbouw (verantwoordelijkheid sociale partners).
Voor wat betreft de opgebouwde aanspraken, heeft het bestuur van Bpf AVH in november 2019 definitief besloten alle opgebouwde pensioenen onder te brengen bij pensioenfonds PGB. PGB heeft eind 2019 een belegd vermogen van ongeveer EUR 25 miljard, Bpf AVH EUR 1,4 miljard. 

De dekkingsgraad van Bpf AVH is lager dan die van PGB- en het verschil is de afgelopen maanden nog wat groter geworden. Op het moment dat een pensioenfonds met een lagere dekkingsgraad zich aansluit bij een fonds bij een hogere dekkingsgraad, dan dient het verschil in dekkingsgraad te worden gecompenseerd door het fonds met een lagere dekkingsgraad middels een korting. Dit om te voorkomen dat huidige deelnemers aan PGB moeten opdraaien voor het tekort van Bpf AVH. Om ervoor te zorgen dat de dekkingsgraad van Bpf AVH gelijk wordt aan die van Pensioenfonds PGB moeten de pensioenaanspraken van Bpf AVH al per 1 januari 2020 worden verlaagd. Hier komt de korting van ongeveer 10% vandaan waar in de brief over gerept wordt. Overigens wordt de korting momenteel geraamd op 13,8%. De hoogte van de definitieve korting wordt begin 2020 vastgesteld.

Het communiceren van een korting ligt gevoelig en roept vragen op. Het bestuur van Bpf AVH meent dat deze korting genomen kan worden om de transitie naar PGB en het veilig stellen van toekomstige pensioenaanspraken mogelijk te maken. Bpf AVH onderzoekt nog de mogelijkheden om de impact van de korting zoveel mogelijk te verkleinen. Dit zal resulteren in het uitsmeren van de korting over een periode van 5 jaar. 

Waarom is PGB gekozen?

Voor wat betreft de toekomstige opbouw speelden de voorkeuren van sociale partners een belangrijke rol. GroentenFruit Huis heeft vanaf het begin als belangrijke voorwaarden gesteld dat de kosten voor pensioen voor werkgevers nagenoeg gelijk blijven én dat de kans op toekomstige indexatie zo groot mogelijk is. PGB kan deze voorwaarden het beste vervullen, waardoor de onvermijdelijke korting naar de toekomst toe ingelopen kan worden. Dit geldt uiteraard alleen voor de actieve deelnemers en slapers. Deze groep is binnen Bpf AVH het meest omvangrijk.

Bij andere fondsen was daarnaast een voorwaarde dat de regeling van het betreffende fonds (een hoger pensioengevend salaris en een voor werkgever ongunstigere verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer) overgenomen moest worden. Bij PGB kan de huidige regeling zoals die nu bij Bpf AVH is, in stand blijven.

Dit betekent dat voor 2020 de premie, de premieverdeling tussen werkgever en werknemer en de opbouw van pensioen hetzelfde blijven. De franchise zal worden verlaagd naar ongeveer EUR 14.000,- met inzet van 0,5% van de loonsom- zoals afgesproken in de laatste cao. 

Rol sociale partners

Vanaf het eerste moment zijn sociale partners van de sectoren betrokken bij dit proces door het pensioenfonds Bpf AVH. Voor de sector groenten en fruit zijn dit werkgeversvereniging GroentenFruit Huis (de cao-commissie) en de vakbonden FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU Werknemers. Dit keuzetraject liep overigens ook dwars door de onderhandelingen voor een nieuwe cao heen. Voor de cao-commissie was van belang dat eerst de impact van deze transitie duidelijk was voordat er nadere afspraken over de loonontwikkeling met vakbonden werden gemaakt. Cao-partijen menen dat met de keuze voor PGB als uitvoerder voor de toekomstige opbouw de best mogelijke partner is gevonden. Zowel voor de deelnemers als voor werkgevers.

Momenteel heeft de sector een vertegenwoordiging in het bestuur van Bpf AVH die de belangen van werkgevers en werknemers behartigt. Na de overgang naar PGB zal er een paritaire vertegenwoordiging zijn van de sector in een sectorcommissie, waar ook vertegenwoordigers namens werkgevers in plaats zullen nemen. 

Vervolg

De laatste formele stappen voor de overgang naar PGB worden nu gezet. Er wordt hard gewerkt om de overgang per 1 januari 2020 mogelijk te maken. De kans bestaat nog steeds dat de overgang per 1 januari 2020 niet doorgaat, maar in de loop van 2020 plaatsvindt. Dit heeft te maken met de doorlooptijden bij het Ministerie van SZW voor het intrekken en opnieuw indienen van de verplichtstellingsbeschikking. Op 2 december 2019 praat GroentenFruit Huis haar leden bij over deze ontwikkelingen.

Voorlopige parameters 2020 bij PGB 

Parameters Middelloonregeling

Opbouwpercentage Ouderdomspensioen

1,770%

Partnerpensioen

A. 35% opbouw, 35% op risicobasis

Premievrijstelling bij AO: 100% i.p.v. 70%

Ja

Franchise

€ 14.097

Maximum pensioengevend salaris bij DB

€ 37.819

Basispremie PGB

 

22,75%