GroentenFruit Huis

Pensioenregeling PGB 2021 bekend

Geplaatst op 22 januari 2021

Het bestuur en de cao-commissie zijn blij dat aan de periode van onzekerheid en wisselende informatie naar de deelnemers, een eind is gekomen. Uit recente berekeningen van het pensioenfonds, waarin ook de scenario's als gevolg van het pensioenakkoord zijn meegenomen, is gebleken dat de transitie voor alle deelnemers op de langere termijn gunstiger uitpakt dan het apart blijven als zelfstandig fonds. 

De teruggang in pensioen door de collectieve waardeoverdracht is helaas nodig, maar wordt uitgesmeerd over 10 jaar waardoor het jaarlijkse effect in veel gevallen door goede beleggingsresultaten kan worden gecompenseerd (actieve deelnemers) en door groei van de AOW-uitkering bij gepensioneerden.

PGB heeft inmiddels haar communicatie opgestart en hun website is gelanceerd.

Alle deelnemers, werkgevers, slapers en gepensioneerden worden ook nog individueel door PGB benaderd.

GroentenFruit Huis zet zich in op goede communicatie om het vertrouwen in de pensioenregeling te verbeteren. Zijn er vanuit de kant van werkgever of vanuit werknemers vragen, speel deze dan direct naar ons door. Dan kunnen we de communicatie verder versterken.

Pensioenregeling PGB 2021

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over de pensioenregeling bij PGB voor 2021, waarbij de volgende parameters en premies zullen gelden:

  • Maximum pensioengevend jaarsalaris € 38.693
  • Franchise € 16.474
  • Maximum pensioengrondslag / premiegrondslag € 22.219
  • Pensioenopbouw 1,77%
  • Pensioenpremie 26,75%            

Om de huidige pensioenregeling over te zetten en de pensioenopbouw van 1,77% te kunnen handhaven, is er sprake van een premiestijging van 24,6% naar 26,75%.

Op grond van het PGB-pensioenreglement zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

  • Er vindt geen jaarlijkse, automatische indexatie meer plaats van het pensioengevend salaris en de franchise. De jaarlijkse vaststelling van de franchise wordt een standaard onderwerp van overleg tussen sociale partners.
  • De toetredingsleeftijd van 21 jaar is per 1 januari 2021 komen te vervallen. Afdracht van de pensioenpremie en de inhouding op het bruto salaris vindt nu plaats bij alle werknemers zolang de werknemer op grond van de verplichtstellingsbeschikking deelnemer is aan Pensioenfonds PGB.
  • Partner-/ nabestaandenpensioen wijzigt. Bij overlijden van een deelnemer wordt aan de partner, boven het opgebouwde partnerpensioen, een partnerpensioen toegekend van maximaal 70% van het reglementaire ouderdomspensioen dat vanaf 1 januari 2021, of latere deelname, tot en met de overlijdensdatum is opgebouwd plus 70% van het ouderdomspensioen dat vanaf de overlijdensdatum tot aan de pensioendatum zou zijn verworven. Bij overlijden van een gewezen deelnemer of gepensioneerde wordt aan de partner het opgebouwde partnerpensioen toegekend.

Uitwerking cao-afspraak - wijziging verdeling pensioenpremie

In de cao van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020 was de afspraak gemaakt dat werkgevers, bij transitie naar PGB, 0,5% van de loonsom jaarlijks zouden inzetten om de pensioenregeling te verbeteren, waarbij een verlaging van de franchise destijds het meest opportuun leek.

Op basis van de huidige cijfers en berekeningen blijkt de impact van deze inbreng van 0,5% van de loonsom op de franchiseverlaging minder groot dan destijds het geval was. Daar komt bij dat de vakorganisaties het belangrijk vonden dat de pensioenopbouw van 1,77% behouden bleef. Een verlaging van de pensioenopbouw om zodoende een premiestijging te voorkomen was hun inziens niet wenselijk. De afspraak is daarom gemaakt dat deze 0,5% van de loonsom nu jaarlijks wordt ingebracht om hiermee de premie(stijging) ten gunste van werknemer te dempen. Op basis van deze afspraak zal de premieverdeling tussen werkgever en werknemer daarom elk jaar opnieuw worden bepaald.

Voor 2021 betekent dit dat de verdeling van de premie van 26,75% in procenten is:

  • 55,7% ten laste van de werkgever (14,9% van de pensioengrondslag)
  • 44,3% ten laste van de werknemer (11,85% van de pensioengrondslag), welke wordt ingehouden op het bruto salaris van de werknemer

Let wel, door de stijging van de pensioenpremie gaat het nettoloon van de werknemer er wat op achteruit. Actueel loon gaat dus over in uitgesteld loon (pensioen). Mogelijk dat door de fiscale maatregelen voor 2021 deze achteruitgang wordt gecompenseerd.

In januari neemt PGB contact op met werkgevers om hen te informeren en te begeleiden met het insturen van de eerste pensioenaangifte.

Op 1 februari organiseert PGB een webinar om u nader te informeren. U kunt zich hier aanmelden