GroentenFruit Huis

Pensioenregeling 2022 bekend

Geplaatst op 14 december 2021

Sinds de transitie van het pensioenfonds van AVH naar PGB is het noodzakelijk dat sociale partners - werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers - jaarlijks overeenstemming bereiken over de pensioenregeling voor het volgende kalenderjaar. Op 2 december jl. heeft de cao-commissie van GroentenFruit Huis daarom overleg met de vakbonden gevoerd over de pensioenregeling voor 2022. PGB Pensioenfonds moest uiterlijk op 10 december de pensioenparameters voor 2022 van sociale partners ontvangen. Het was dus noodzakelijk om, vooruitlopend op een cao-akkoord, overeenstemming te bereiken over de pensioenregeling voor 2022. Dit is gelukt.

In tegenstelling tot wat PGB vorig jaar heeft gecommuniceerd, namelijk een stijging van 2% punt van de basispremie, heeft het bestuur van PGB nu toch definitief besloten om de huidige basispremie ook voor 2022 te handhaven. Een positief bericht, wat er mede toe heeft geleid dat er ruimte was om de pensioenregeling enigszins te verbeteren.

Daar waar de vakbonden het erg belangrijk vonden om het opbouwpercentage op hetzelfde niveau te houden, vond de cao-commissie van GroentenFruit Huis het belangrijk om het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd te verbreden. Het voorstel van de cao-commissie was daarom om de franchise voor een tweede jaar op rij niet te indexeren en het maximaal pensioengevend salaris te verhogen.

Pensioenregeling 2022

Sociale partners zijn er in goed overleg uitgekomen en hebben afspraken gemaakt over de pensioenregeling bij PGB voor 2022, waarbij de volgende parameters en premies zullen gelden:

  • Opbouwpercentage handhaven op 1,77%
  • Franchise voor de tweede jaar op rij bevriezen op € 16.474,-
  • Pensioengevend salaris verhogen van € 38.693,- naar € 39.000,-
  • Partnerpensioen/ Nabestaandenpensioen ongewijzigd: 70% OP (35% opbouwbasis, 35% risicobasis)
  • Premie stijgt van 26,75% naar 26,95% van de pensioengrondslag

Hiermee wordt door de cao-commissie van GroentenFruit Huis een klein stukje van de beschikbare loonruimte, ten behoeve van de cao-onderhandelingen, ingezet voor het verbeteren van de pensioenregeling. 

Verdeling pensioenpremie

In de cao van 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020 was de afspraak gemaakt dat werkgevers, bij transitie naar PGB Pensioenfonds, 0,5% van de loonsom jaarlijks zouden inzetten om de pensioenregeling te verbeteren. Uiteindelijk is bij de transitie de afspraak gemaakt dat deze 0,5% van de loonsom jaarlijks door werkgevers wordt ingebracht om de premie ten gunste van werknemer te dempen. Op basis van deze afspraak wordt daarom de premieverdeling tussen werkgever en werknemer elk jaar opnieuw bepaald.

Voor 2022 betekent dit dat de verdeling van de premie van 26,95% in procenten is:

  • 55,7% ten laste van de werkgever (werkgeverspremie wordt dan 15,01% van de pensioengrondslag)
  • 44,3% ten laste van de werknemer (werknemerspremie wordt dan 11,94% van de pensioengrondslag, die wordt ingehouden op het bruto pensioengevend salaris van de werknemer)

Excedentregeling

Werkgevers kunnen de basispensioenregeling voor hun werknemers aanvullen met een excedentregeling. Met een excedentregeling kan er pensioen worden opgebouwd over het inkomen boven het maximaal pensioengevend salaris (2021: € 38.693,-).

De aankomende stijging van het maximaal pensioengevend salaris van € 38.693,- naar € 39.000,- heeft invloed op een eventueel aanwezige excedentregeling. Het advies is daarom om de excedentregeling op dit punt goed te bezien en te evalueren.

Heeft u nog geen excedentregeling, maar heeft u wel interesse om dit aan uw werknemers aan te bieden? PGB Pensioenfonds biedt een excedentregeling aan waarbij werknemers ook pensioen opbouwen over het salaris boven € 38.693, tot maximaal € 112.189 (bedragen van 2021). Voor meer informatie of inzage in de kosten van deze regeling, kunt u contact opnemen met PGB Pensioenfonds via het e-mailadres: aansluiting@pensioenfondspgb.nl