GroentenFruit Huis

Download hier het cao boekje Groothandel in Groenten en Fruit (1 januari t/m 31 december 2021)

Geplaatst op 8 september 2021

De nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit - looptijd 1 januari tot en met 31 december 2021 - is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit geldt ook voor het bijbehorende nieuwe Functiehandboek voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De nieuwe cao bevat de afspraak tot een initiële loonsverhoging van 1,5 procent per 1 juni 2021 en een protocolafspraak om de cao-tekst te moderniseren. 

Het AVV-besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 2021, 36808, publicatiedatum 24 augustus 2021.

De nieuwe cao bevat een aantal tekstuele wijzigingen. De belangrijkste zijn:

  • Het geboorteverlof (voorheen opgenomen in art. 27 lid 1 onder i) is verplaatst naar artikel 28 lid 6, waarmee het is samengevoegd met het aanvullend geboorteverlof.
  • Artikel 29a "Gedwongen verzuim" is komen te vervallen.
    Dit artikel had betrekking op onwerkbaar weer en brand en de maximale loondoorbetalingsverplichting indien dit zich voordeed. Dit artikel was niet meer conform de huidige wetgeving. Voorheen was in de wet het uitgangspunt: "Geen arbeid, geen loon, tenzij….". Nu is het uitgangspunt: "Geen arbeid, wel loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen."
    Dit betekent dat de criteria scherp en concreet gesteld moeten worden en dit artikel voldeed daar niet aan. Brand zal in elk geval niet meer in aanmerking komen, omdat dit valt onder de risicosfeer van werkgever.  Op basis van dit artikel kan er door werkgevers geen aanspraak meer worden gemaakt op de maximale loondoorbetalingsverplichting en was het artikel in feite inhoudsloos. Er zal nader onderzocht worden of onwerkbaar weer in onze sector, volgens de huidige wetgeving, nog van toepassing kan zijn. Indien dit het geval is, zal dit op het aankomende cao-overleg worden geagendeerd.
  • Pensioenfonds PGB is nu opgenomen in de cao (art. 41)
  • Het nieuwe Raster Referentiefuncties ORBA-Functiehandboek is opgenomen (Bijlage I).

Download en/of bestel het cao-boekje

U kunt hier het digitale cao-boekje Cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit (1 januari t/m 31 december 2021) downloaden. Daarnaast ontvangt elk aangesloten bedrijf bij Handel Groeit één gedrukt exemplaar per post. Bedrijven die behoefte hebben aan meer gedrukte exemplaren, kunnen een bestelling doorgegeven aan info@groentenfruithuis.nl.

De Poolse vertaling van de belangrijkste onderdelen van de cao zal worden herzien en op korte termijn op de website van GroentenFruit Huis worden gepubliceerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cinthia Laarhoven.