GroentenFruit Huis

Cao-onderhandelingen van start

Geplaatst op 25 november 2022

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit zijn op woensdag 16 november 2022 officieel van start gegaan en inmiddels hebben sociale partners (werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers) twee overlegrondes achter de rug. 

In deze twee overlegrondes hebben de sociale partners met name de actuele ontwikkelingen van zowel de sector als van Nederland besproken, de voorstellen over en weer uitgewisseld en het gewenste vervolgproces van de onderhandelingen besproken.

Huidige ontwikkelingen

De sociale partners zijn het erover eens: het zijn zeer bijzondere tijden. Er woedt een oorlog tussen Rusland en Oekraïne en ook in andere delen van de wereld lopen de geopolitieke spanningen op. En dat, terwijl de wereld eigenlijk nog niet bekomen is van de coronapandemie.

Dit vertaalt zich in Nederland, net als in heel Europa en daarbuiten, in vertraging in economische groei en een hoge inflatie, die mede is aangewakkerd door hoge energieprijzen. Die hoge inflatie raakt zowel werkgevers als werknemers. Werknemers worden geconfronteerd met hogere energieprijzen, die een aanslag vormen op het vrij besteedbare inkomen en door de hoge inflatie worden ook de boodschappen relatief snel duurder.
Werkgevers in onze sector worden daarentegen ook geconfronteerd met hogere kosten voor arbeid, energie, transport, huisvesting en goederen, zoals verpakkingsmaterialen. Door de hoge energie-intensiteit van de glasgroententeelt neemt ook de kostprijs van de handelsgoederen flink toe. 

Daarbovenop komt nog het besluit van kabinet Rutte IV om de, al geplande minimumloonverhoging van 7,5% verdeeld over 3 jaar, in één keer door te voeren, en dit te combineren met een extra tegemoetkoming voor koopkracht. Dit betekent dat per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd wordt met 10,15% en per 1 januari 2024 met 5,56% door de invoering van de 36-uur norm. Daar bovenop komen nog de reguliere indexeringen van circa 2% per 1 juli en per 1 januari. Deze verhogingen hebben niet alleen direct gevolg voor de startsalarissen binnen de functiegroepen A en B, maar ook voor ons hele loongebouw.

Loonontwikkeling

Het is duidelijk dat de loonontwikkeling het hoofdthema is binnen deze onderhandelingen. Daar waar we te maken hebben met een forse verhoging van het WML, liggen er nog aanvullende looneisen van de vakbonden op tafel. Er wordt constructief overleg gevoerd hoe partijen nader tot elkaar kunnen komen, omdat zowel vakbonden als werkgevers ernaar streven om voor 1 januari 2023 tot een akkoord te komen. Het is zeer wenselijk om voor 1 januari duidelijkheid te kunnen geven wat er met de lonen gebeurt, welke verhoging werknemers kunnen verwachten.

Doordat de prioriteit nu echt bij de loonparagraaf ligt en de tijdsspanne richting 1 januari kort is, zullen er, voor wat betreft de werkgevers, weinig aanvullende afspraken worden gemaakt. Gezien de loonontwikkelingen, mede ook in het kader van de WML-ontwikkelingen de komende twee jaar, wordt ook een langere looptijd van de cao verkend. 

Vervolg

De voorstellen van partijen zijn goed doorgesproken en sociale partners hebben nu afgesproken om terug te gaan naar ieders achterban om te verkennen waar er nog ruimte ligt om nader tot elkaar te komen. De huidige ontwikkelingen, waarmee we nu en straks geconfronteerd worden, stellen ons allemaal voor uitdagende kwesties. Zoals eerder genoemd: het zijn bijzondere tijden.  

Vervolggesprekken in november en december staan ingepland. Dit geeft de partijen de ruimte om tussentijds in gesprek te gaan met hun achterban en het mandaat te krijgen van hun leden en/of bestuur. 

Opgemerkt: Omdat de onderhandelingen nog in volle gang zijn, is het op dit moment niet mogelijk om al uitspraken te doen over de eventuele loonsverhoging per 1 januari 2023. Er worden daarom ook nog geen loontabellen gepubliceerd. Die volgen zo spoedig mogelijk, nadat er een akkoord is bereikt.

Digitale bijeenkomst voor leden GroentenFruit Huis

Op donderdag 1 december, van 13.00 - 14.00 uur, organiseert GroentenFruit Huis voor haar leden een digitale sessie via ZOOM. Jan Paauw, adviseur AWVN, zal dan duiding geven aan de huidige cao-ontwikkelingen in Nederland. Paul van de Kruijs, voorzitter van het Comité Cao GroentenFruit Huis, zal een toelichting geven op het huidige cao-proces en de uitdagingen die daarin naar voren komen. Er is tijdens deze sessie ruimte om te reageren en om vragen te stellen.

Aanmelden

Leden van GroentenFruit Huis, die de digitale sessie over de cao-onderhandelingen willen bijwonen, kunnen zich via het ledenportaal van GroentenFruit Huis aanmelden.