GroentenFruit Huis

Al dan niet verrekenen NOW kan (grote) gevolgen hebben voor uitkering Schaderegeling

Geplaatst op 3 september 2020

20200903-rekenvoorbeeld-schaderegeling-handelsbedrijven-foodservice-incl-excl-nowEind augustus is er verwarring  ontstaan over de Schaderegeling 'Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw' m.b.t. het verrekenen van de NOW-uitkering. Inmiddels heeft RVO duidelijkheid gegeven over deze verrekening. Dat kan (grote) gevolgen hebben voor de hoogte van de tegemoetkoming vanuit de Schaderegeling. 

We adviseren daarom alle bedrijven die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de Schaderegeling  om dit bericht goed te lezen en het beschreven stappenplan te volgen om tot een juiste indiening en afronding  van hun aanvraag te komen. 

Berekening tegemoetkoming Schaderegeling

De meeste bedrijven die een aanvraag hebben gedaan in het kader van de Schaderegeling zullen de ontvangen NOW-uitkering hebben afgetrokken van het berekende schadebedrag. Zo stond het ook aangegeven in de toelichting op de regeling op de website van RVO.

Op 28 augustus is bekend gemaakt dat de ontvangen NOW-uitkering niet meer in mindering hoeft te worden gebracht op het berekende schadebedrag. De tegemoetkoming vanuit de Schaderegeling zal dan in de meeste gevallen hoger uitvallen, maar de NOW-uitkering zal wat lager uitpakken omdat de tegemoetkoming uit de Schaderegeling wordt meegenomen als 'omzet' bij het definitief vaststellen van de NOW-uitkering. Het gaat hierbij om de NOW-uitkering die betrekking heeft op de periode 12 maart t/m 11 juni 2020. 

2 mogelijke situaties:

1) U past uw aanvraag  aan en brengt de NOW-uitkering niet meer in mindering op het berekende schadebedrag. In dit geval zal de tegemoetkoming uit de Schaderegeling hoger worden, maar de definitieve NOW-vergoeding (die in 2021 wordt vastgesteld) zal iets lager uitvallen, omdat de (hogere) tegemoetkoming uit de Schaderegeling als omzet wordt meegenomen bij de NOW-vaststelling.

2) U past uw aanvraag  niet aan, d.w.z. de NOW-uitkering blijft wel in mindering gebracht op het berekende schadebedrag. In dit geval zal de tegemoetkoming uit de Schaderegeling lager zijn dan bij situatie 1), maar zal de definitieve NOW-vergoeding (die in 2021 wordt vastgesteld) iets hoger uitvallen, omdat  het lagere bedrag  uit de Schaderegeling als omzet wordt meegenomen bij de NOW-vaststelling.

In deze exelsheet  hebben we voor een fictief bedrijf berekend wat de gevolgen zijn van beide situaties, op basis van de informatie die nu bekend is.
U dient voor uw eigen bedrijf ook deze berekening te maken en daarna zo nodig een verzoek tot wijziging van uw aanvraag bij RVO in te dienen. Zie hieronder de hiervoor te nemen stappen. Voor de meeste bedrijven is het gunstig om de NOW niet te verrekenen, waarvoor dus een wijzigingsverzoek bij RVO zal moeten worden ingediend.  

Stappenplan

De volgende 3 mogelijkheden kunnen worden onderscheiden, met per optie de te nemen acties:

1) U heeft in uw aanvraag de NOW-uitkering afgetrokken in de berekening en u wilt de NOW-uitkering niet meer aftrekken in de berekening:

U dient in te loggen op de website van RVO en daar een wijzigingsformulier in te vullen. U moet dit doen voordat u de definitieve vaststelling aanvraagt bij RVO,  want na definitieve vaststelling kunt u uw aanvraag niet meer wijzigen!  Geadviseerd wordt om het ingevulde wijzigingsformulier uiterlijk eind september in te dienen, waarna u nog tot en met 31 oktober de tijd heeft om de definitieve vaststelling (incl. bewijsstukken) in te dienen bij RVO. Op dit moment is nog niet bekend aan welke eisen de bewijsstukken exact moeten voldoen. Zodra hier meer over bekend is hoort u dat van ons.

2) U heeft in uw aanvraag de NOW-uitkering  afgetrokken in de berekening en u wilt dit zo laten:

U dient uiterlijk 31 oktober de definitieve vaststelling (incl. bewijsstukken) in te dienen via de website van RVO. Op dit moment is nog niet bekend aan welke eisen de bewijsstukken exact moeten voldoen. Zodra hier meer over bekend is hoort u dat van ons.

3)  U heeft in de afgelopen weken al een definitieve vaststelling aangevraagd bij RVO en u wilt op basis van bovenstaande informatie de NOW-uitkering niet meer aftrekken in de berekening:

Het gaat hier om bedrijven die een tegemoetkoming tot 25.000 euro hebben aangevraagd. U ontvangt vanuit RVO een bijwerkverzoek waarmee u uw aanvraag alsnog kunt wijzigen.

Mogelijke liquiditeitsproblemen 

We willen u nog op het volgende wijzen. De  uiterste inzendtermijn voor de vaststelling is verlengd naar 31 oktober 2020. Dit betekent dat u de tweede 50% van de tegemoetkoming later zult ontvangen. Als uw bedrijf hierdoor in liquiditeitsproblemen komt, dan dient u hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met uw bank, om te zien of er een regeling getroffen kan worden. Mocht u er niet uitkomen met uw bank dan vragen we u om aan ons te melden. We hebben nl. met het ministerie van LNV besproken dat er een maatwerkregeling komt voor de bedrijven die in de knel dreigen te komen.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit bericht of over de Schaderegeling dan kunt u deze stellen via schademelding@groentenfruithuis.nl .

Disclaimer:

Hoewel GroentenFruit Huis zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze informatie en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan GroentenFruit Huis niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie in dit rekenvoorbeeld. Tot nu toe is de Overheid nl. niet erg consequent geweest m.b.t. de toepassing van de afgesproken rekenmethodiek behorende bij de Schaderegeling.  Er kunnen

geen rechten aan de informatie, aan de berekeningen en de uitkomsten daarvan worden ontleend. GroentenFruit Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de informatie, in de berekeningen en of uitkomsten daarvan. GroentenFruit Huis draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.